Acta Iuris Stetinensis 6/2014 - Acta Iuris Stetinensis

Idź do spisu treści

Menu główne

Acta Iuris Stetinensis 6/2014

 
Acta Iuris Stetinensis, numer 6/2014


SPIS TREŚCI


Wstęp  czytaj>>>


DEBATA O USTROJACH MAJĄTKOWO-MAŁŻEŃSKICH

Tadeusz Smyczyński – Małżeńskie prawo majątkowe – uwagi krytyczne  czytaj>>>

Mirosław Nazar – Nowelizacje i interpretacje małżeńskiego prawa maątkowego – czy potrzebne są zmiany przepisów?
czytaj>>>

Grzegorz Jędrejek – Podział majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi prawo do kwatery żołnierskiej czytaj>>>

Helena Ciepła – Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego
czytaj>>>

Janusz Gajda, Piotr Osowy – Dylematy nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 17 czerwca 2004 roku na przykładzie art. 361 k.r.o. Aspekty procesowe
czytaj>>>

Anita Lutkiewicz-Rucińska – Definicja wykonywania zarządu mająt
kiem wspólnym małżonków a czynność prawna prowadząca do naby przedmiotu majątkowego do tego majątku czytaj>>>

Anna Urbańska-Łukaszewicz – Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy – skuteczne rejestry umów majątkowych małżeńskich? Głos w dyskusji
 czytaj>>>

Anna Stępień-Sporek – Kilka uwag o rozdzielności majątkowej z wy
równaniem dorobków  czytaj>>>

Magdalena Deneka – Umowna zmiana treści ograniczonych praw rze
czowych obciążających nieruchomość należącą do majątku wspólnego małżonków  czytaj>>>

Anna Urbańska-Łukaszewicz – Zarząd nieruchomością należącą do ma
jątku wspólnego i służącą małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej  czytaj>>>


DEBATA NA TEMAT ZAGADNIEŃ PRAWA FILIACYJNEGO

Jerzy Strzebinczyk – Sugestie zmian w obrębie polskiego prawa filiacyjnego (pod rozwagę ustawodawcy)  czytaj>>>

Joanna Haberko – Dziecko poczęte jako najbliższy członek rodziny
czytaj>>>

Elżbieta Holewińska-Łapińska – Rola prawdy genetycznej w decyzji zainteresowanych osób o ustaleniu pochodzenia dziecka od ojca wskutek uznania w świetle orzecznictwa sądów powszechnych w 2011 roku  czytaj>>>

Barbara Bajor – Ustalenie ojcostwa dziecka pełnoletniego. Uwagi do art. 76 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 czytaj>>>


DEBATA O RELACJI RODZICE–DZIECKO

Wanda Stojanowska – „Porozumienie” rodziców jako przesłanka pozostawienia im obojgu władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Wybrane zagadnienia  czytaj>>>

Jacek Mazurkiewicz – „Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami”. O zapomnianych projektach reformy prawa rodzinnego
czytaj>>>

Marek Andrzejewski – Relacja rodzice i inne osoby dorosłe a dzieci w świetle nowych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i niektórych innych ustaw (wybrane problemy)
czytaj>>>

Mieczysław Goettel – Kontrowersje wokół tak zwanej pieczy podzielonej nad małoletnim
 czytaj>>>

Agnieszka Gałakan-Halicka – Ograniczenie władzy rodzicielskiej ze względu na rozłączenie rodziców w świetle regulacji Kodeksu rodzin
nego i opiekuńczego  czytaj>>>


Piotr Telusiewicz – Kryteria doboru odpowiednich zarządzeń przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej  czytaj>>>

Anna Natalia Schulz – O współczesnych dylematach tworzenia między
narodowych standardów Rady Europy dotyczących relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi  czytaj>>>

Olga Bobrzyńska, Piotr Mostowik – Zwykły pobyt dziecka jako podsta
wa jurysdykcji krajowej oraz łącznik kolizyjny  czytaj>>>


VARIA

Małgorzata Łączkowska – Kilka uwag na temat nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonanych w ostatniej dekadzie  czytaj>>>

Mirosław Kosek – Ochrona rodziny w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących zawarcia małżeństwa
czytaj>>>

Ewa Kabza – Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka peł
noletniego po nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2008 roku  czytaj>>>

Anna Sylwestrzak – Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych a unormowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  czytaj>>>

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego