Warunki techniczne publikacji - Acta Iuris Stetinensis

Idź do spisu treści

Menu główne

Warunki techniczne publikacji

 

Wymogi edytorskie Acta Iuris Stetinensis

Do kolejnych numerów Acta Iuris Stetinensis przyjmujemy teksty, które bez wyraźnego merytorycznego uzasadnienia nie przekraczają 20 stron (36 000 znaków ze spacjami) i nie są krótsze niż :
– 10 stron w przypadku opracowań naukowych,
–   4 strony w przypadku glos.
Każdy z autorów ma obowiązek  wraz z publikacją przesłać wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz).

Do każdego opracowania obligatoryjnie należy dostarczyć krótkie streszczenie (do 0,5 stronicy) w języku angielskim, podając nazwisko i imię autora streszczenia (tłumacza).

Artykuły powinien być przygotowywany w następującym układzie:
    Tytuł,
    Streszczenie w języku artykułu,
    Słowa kluczowe,
    Publikacja,
    Streszczenie w jęz. angielskim (summary, abstract), jeżeli językiem artykułu jest jęz. angielski, to wystarczy streszczenie na początku.
 Słowa kluczowe w jęz. angielskim (keywords),


Bibliografia załącznikowa.
 Warunki techniczne:
  
odstęp między wierszami - 1,5,
   lewy i prawy margines - 2,5 cm,
 w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki 12 pkt (można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń).


Powoływanie  w przypisach pozycji bibliograficznych:

Pozycje książkowe:
Inicjał imienia, Nazwisko, kursywą tytuł,  numer wydania, tom, część, miejsce i rok wydania, a wskazanie stron przez użycie skrótu „s.”, np.:
    
C. Nowak, Skutki czynności prawnej, wyd. 6, Warszawa 2013,     s. 14 - 16.

W przypadku kolejnego powołania się bezpośrednio na cytowaną pozycję:
     
Ibidem, s. 15-16.

Powołanie  kolejny raz tej samej publikacji tego samego autora:
     
C. Nowak, Skutki…, s. 29-20.

W przypadku prac pod redakcją:
     C. Nowak, w: Wadliwość czynności prawnych, red.      A. Kowalski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 44 - 46.

Powołanie  kolejny raz tej samej publikacji tego samego autora:
        
C. Nowak, w: Wadliwość…, red. A. Kowalski, s. 44 - 46.

Publikacje w czasopismach
W przypadku cytowania publikacji w czasopiśmie należy  posłużyć się następującym wzorem:
Inicjał imienia, Nazwisko, kursywą tytuł publikacji, tytuł czasopisma w cudzysłowie oraz rocznik, następnie numer (nr) w ramach rocznika (jeśli taki istnieje to także numer od początku wydawania pisma) oraz  wskazanie stron przez użycie skrótu „s.”
    
J. Kowalski, Wadliwość czynności prawnych,  „Przegląd    Prawniczy" 2013, nr 4 (678), s. 89.

Przywoływanie ustaw:
Wzór:
    
Ustawa z dnia 17 maja 2007 r. o bezpieczeństwie publicznym      (Dz. U.z 2007 r., nr 5, poz. 567)

Skróty nazw ustaw w tekście tworzymy przez uzycie małych liter np.:
kodeks cywilny
k.c.
kodeks spółek handlowych
k.s.h.

Przywoływanie orzeczeń:
Określenie orzeczenia (wyrok, uchwała, postanowienie), oznaczenie podmiotu wydającego przez użycie skrótu np. SN lub  TK, określenie dat wyłącznie liczbą i bez użycia zwrotu „z dnia”, określenie sygnatury po skrócie „sygn.”, wskazanie publikatora.
Wzór:
     
Uchwała SN z 6.03.1968 r., sygn. III CRN 11/68, OSNCP 1969    nr 2, poz. 29.

Opracowania niespełniające powyższych wymagań nie zostaną przyjęte przez Redakcję Acta Iuris Stetinensis.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego